خدمات ما

پشتیبانی فنی پس از فروش

گروه مهندسي پزشكي آفروديت پس از نصب اولیه دستگاه توسط کارشناسان خود ، بصورت کامل و دقیق نحوه کار و همچنین نگهداری آن را به پزشکان و کاربران محترم آموزش داده و خود

آموزش تئوری و عملی کار با دستگاه

مهم ترین نکته ای که در بخش پشتیبانی باید در نظر گرفته شود آموزش های کامل کار با دستگاه برای پزشکان و کاربران محترم می باشد.در این راستا گروه مهندسي پزشكي آفروديت

آخرین کارگاه برگزار شده