کارگاه های آموزشی

ورکشاپ لیزر بهمن ماه 96 در هتل دلوار بوشهر
دومین ورکشاپ لیزر در مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز
شنبه, 26 آبان 1397 20:25
ورکشاپ آموزشی لیزر آبان ماه 96 در شهر رشت
شنبه, 26 آبان 1397 20:08
ورکشاپ آموزشی در مهرماه 96 در تبریز 66
شنبه, 26 آبان 1397 20:06
ورکشاپ آموزشی همراه با کارگاه عملی آموزش تزریق ژل و بوتاکس در مشهد
شنبه, 26 آبان 1397 20:03
ورکشاپ آموزشی در تیرماه 96 در استان کرمان
شنبه, 26 آبان 1397 19:38
برگزاری ورکشاپ آموزشی در اردیبهشت 1396 در مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز